CA Antea Slavkov s.r.o.

Dovolená s Atisem

Dovolená v Česku


 

Dovolená v Polsku

Kontakt

Tel.:         420 602 552 665

E-mail:    ckantea@seznam.cz

 


 

 

Osobní údaje/GDPR

Vážení zájemci o naše služby, od 25. května 2018 máte ze zákona nárok na zvýšenou ochranu osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje proto budeme uchovávat jen s Vaším výslovným souhlasem. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nám můžete udělit vyplněním a  podpisem formuláře ZDE a jeho zasláním na naši mailovou adresu ckantea@seznam.cz, případně jej můžete podepsat u nás v kanceláři cestovní agentury CA Antea Slavkov. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje uchováváme bezpečně a chráníme je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním.

Níže uvádíme podrobné informace k ochraně vašich osobních údajů:  

 

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Správce: Společnost CA Antea Slavkov s.r.o., cestovní agentura, IČO 03933636, se sídlem Skalka u Doks e.č. 01, PSČ 47201 (dále jen „CA Antea Slavkov“). Kontaktní osobou na straně CA Antea Slavkov je Ing. Jaroslav Kollin, e-mail: ckantea@seznam.cz.

 

Subjekt údajů:

Fyzická osoba nebo právnická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými CA Antea Slavkov uzavírá Smlouvu, nebo další osoby, které využívají služeb CA Antea Slavkov.

 

Pověřenec: CA Antea Slavkov nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Rozsah zpracování: CA Antea Slavkov zpracovává osobní údaje v rozsahu:

                • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo identifikačního průkazu, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;

                • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;

                • jiné elektronické údaje: IP adresa;

                • údaje o vozu (SPZ, typ a model vozu) v případě jeho objednání nebo požadavku na parkování

                • pro účely marketingových a obchodních aktivit CA Antea Slavkov, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb CA Antea Slavkov.

 

Právní základ pro zpracování: CA Antea Slavkov zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

                • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;

                • oprávněný zájem CA Antea Slavkov;

                • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Oprávněné zájmy CA Antea Slavkov: Oprávněný zájem CA Antea Slavkov je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. CA Antea Slavkov zpracovává:

                • identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

 

Příjemce osobních údajů: Osobní údaje budou předávány třetí straně pouze v rozsahu nutném pro plnění smlouvy. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů CA Antea Slavkov předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

 

Zpracovatelé osobních údajů: Zpracovateli osobních údajů CA Antea Slavkov jsou:

                ➢ účetnictví – Jitka Knolová, IČ 69660964 se sídlem na adrese Za sokolovnou 424, Telnice u Brna, PSČ 66459

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: CA Antea Slavkov nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

 

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje CA Antea Slavkov zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů CA Antea Slavkov zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

 

Automatizované individuální rozhodování: CA Antea Slavkov neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany CA Antea Slavkov služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li klient svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb, informací a rozsahu plnění ze strany CA Antea Slavkov.

 

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

a. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od CA Antea Slavkov potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od CA Antea Slavkov opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby CA Antea Slavkov bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby CA Antea Slavkov bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby CA Antea Slavkov omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CA Antea Slavkov mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) CA Antea Slavkov již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CA Antea Slavkov převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které CA Antea Slavkov zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. CA Antea Slavkov v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl CA Antea Slavkov, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu CA Antea Slavkov, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností CA Antea Slavkov, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu ckantea@ck-antea.cz.

h. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že CA Antea Slavkov nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

i. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

CA Antea Slavkov je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, CA Antea Slavkov informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

j. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí CA Antea Slavkov toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 1.1. 2018, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

 

III. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY

 

Definice pojmů jsou obsaženy v článku 4 odst. 1 Obecného nařízení.

 

Co je zpracováním osobních údajů? Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracování ve smyslu Obecného nařízení však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje zpracovávají ve smyslu definice zpracování. Pojem zpracování má stejný význam, jako měl v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Co je osobní údaj? Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem osobní údaj nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů de facto změněn.

 

Kdo je subjekt údajů? Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. Definice s totožným obsahem jako v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Co se rozumí profilováním? Jde o formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybu. Byť je profilování nově definováno, nejde de facto o žádnou novinku, jelikož k profilování dochází i v současné době. Profilování není a priori zákonem o ochraně osobních údajů či Obecným nařízením zakázáno. Je však důležité, aby se dělo v předvídaných případech a na základě stanovených pravidel. Profilování je běžné např. ve finančních službách, kdy finanční subjekty profilují např. klienta žádajícího o hypotéku, u kterého hodnotí schopnost splácet.

 

 

Kdo je správce? Správcem je subjekt, nerozhoduje, jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob. Správcem může být jakýkoli subjekt. Správcem může být i fyzická osoba, pokud zpracovává osobní údaje způsobem, že tento způsob již vylučuje uplatnění výjimky osobní či domácí činnosti, resp. pokud nejde o nakládání s osobními údaji, které ještě nesplňuje definici jejich zpracování. Pojem správce nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů změněn.

 

Kdo je zpracovatel? Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem, nikoli osobních údajů, které zpracovává pro účely, které se jej přímo dotýkají (např. je správcem při zpracování osobních údajů vlastních zaměstnanců). Stejně jako u správce, ani u zpracovatele není určující jeho právní forma. Pojem zpracovatel nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů změněn.

 

Parkování na letišti


Zasílání novinek

Letenky

Zahraniční CK

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Marocký dirham12.44
Thajský baht10067.02
Tuniský dinár17.82
Turecká lira11.63

Nákupem zájezdu u nás ušetříte, vyberte si z více možností a dostanete užitečné rady. Vaše cesta je i naší cestou.

Vytvářím objednávku...