CA Antea Slavkov s.r.o.

Dovolená s Atisem

Dovolená v Česku


 

Dovolená v Polsku

Kontakt

Tel.:         420 602 552 665

E-mail:    ckantea@seznam.cz

 


 

 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD CA Antea Slavkov

( CA Antea Slavkov s.r.o. je v dalším textu uvedena jen jako „CA“ )

1. Předmět

Reklamační řád (samostatně nebo jako součást všeobecných podmínek CA Antea Slavkov),  je nedílnou součástí smlouvy o ubytování/dopravě, upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní agentury za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace‘‘) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ‘‘) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen ‘‘zákon o podnikání v cestovním ruchu‘‘) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen ‘‘zák. o ochraně spotřebitele).

2. Vady služby

1. Cestovní agentura (dále jen ,, CA‘‘) odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 2537 a násl. NOZ za vady služby.

2. Má-li služba vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení služby a cestovní agentura toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

3. Reklamace

1. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní agenturou, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. Cestovní agentura doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl. Při výskytu závad v plnění se zákazníkovi doporučuje společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník by měl zejména veškeré svoje výhrady sdělit v místě vzniku průvodci – delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě samém (odstranění vady, nalezení okamžitého řešení).

2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní agentury během trvání služby, či v cestovní agentuře na adrese: CA Antea Slavkov s.r.o., Palackého náměstí 77, 684 01  Slavkov u Brna nebo e-mailem: ckantea@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 602 552 665.

3. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci – reklamační protokol – v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní agentury v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem. Reklamační protokol je součástí reklamační řízení.

4. Vyřizování reklamací

1. CA nebo jí pověření pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní agentura se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

3. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

6. Společná ustanovení

1. Nemá-li služba vlastnosti, o nichž cestovní agentura zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní agentura nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

2. Nezjedná-li cestovní agentura nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a cestovní agentura mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud cestovní agentura odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady služby a nepřijme-li cestovní agentura opatření, aby služby mohl pokračovat, nebo zákazník opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí cestovní agentura na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování služby zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži cestovní agentury.

4. Cestovní agentura se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasné nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Jak je výslovně ujednáno v SoZ, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní agentura škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o služby jen do výše tohoto omezení. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akci nesjednaných ve smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých z ceny těchto služeb. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci služby (smlouvou sjednaných služeb) a) zákazníkem, b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním služby, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

6. Výše náhrady škody za závazky za smlouvy, týkající se letecké nebo trajektové dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod o letecké a trajektové přepravě. Rozsah odpovědnosti CK při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami či Přepravním řádem, z nichž vyplývají také limity pro náhradu ze ztráty nebo zničení zavazadel. Ztrátu poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě, stejně tak jakékoli další reklamace vztahující se k letecké nebo trajektové dopravě reklamuje zákazník přímo u leteckého nebo trajektového dopravce.

7. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 2. 2016.

 

CA Antea Slavkov s.r.o., Palackého náměstí 77, 684 01 Slavkov v u Brna, Česká republika

IČO 03933636 |  DIČ CZ03933636

tel. +420 602 552 665 | e-mail: ckantea@seznam.cz | www.ck-antea.cz

 

Parkování na letišti


Zasílání novinek

Letenky

Zahraniční CK

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Marocký dirham12.44
Thajský baht10067.02
Tuniský dinár17.82
Turecká lira11.63

Nákupem zájezdu u nás ušetříte, vyberte si z více možností a dostanete užitečné rady. Vaše cesta je i naší cestou.

Vytvářím objednávku...