CA Antea Slavkov s.r.o.

Dovolená s Atisem

Dovolená v Česku


 

Dovolená v Polsku

Kontakt

Tel.:         420 602 552 665

E-mail:    ckantea@seznam.cz

 


 

 

Všeobecné podmínky

 

Cestovní agentura

CA Antea Slavkov s.r.o.

Skalka u Doks ev.č. 01

472 01 Doksy

IČO 03933636,  DIČ: CZ03933636

Provozovna:   Palackého náměstí 77, 684 01  Slavkov u Brna 

(dále je CA Antea)

 

Vzájemný vztah a poměr mezi CA Antea a jednotlivci, případně kolektivy (dále jen „zákazník“), se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona o některých službách cestovního ruchu č. 159/1999 Sb., které jsou dále upraveny těmito „Všeobecnými podmínkami“.

 

CA Antea je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování a letenky (dále jen služby) jiných cestovních kanceláří (dále jen pořadatelé služeb). Dále je CA Antea oprávněna poskytovat další služby cestovní agentury ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., například 1denní výlety bez kombinace služeb.  

 

  1. Vznik smluvních vztahů

 

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy - závazné přihlášky (je-li pořadatelem CA Antea) nebo zprostředkovatelské smlouvy či smlouvy o zájezdu (v případě jiného pořadatele služeb) a úhrady zálohy. Chybí-li některá z těchto náležitostí, považuje CA Antea smluvní vztah za neplatný. U nezletilých osob musí závaznou přihlášku nebo smlouvu podepsat zákonný zástupce. Obsah závazné přihlášky nebo smlouvy je určen podle katalogu, popřípadě podle dalších zvláštních nabídek.

 

  1. Cena pobytu a jeho úhrada

 

Ceny služeb poskytovaných CA Antea jsou cenami smluvními mezi CA Antea a zákazníkem. Obsah ceny je uveden v nabídce a potvrzen dále ve smlouvě. Zákazník je povinen zaplatit cenu dle rozpisu v přihlášce nebo smlouvě o zájezdu. Pokud není stanoveno jinak, platí, že při uzavření smlouvy je nutno zaplatit zálohu ve výši 50 % z ceny služby. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 60 dní před zahájením čerpání služby. V případě, že doplatek nebude uhrazen v uvedeném termínu, je CA Antea oprávněna zrušit účast zákazníka na pobytu bez dalšího upozornění s tím, že v platnost vstupují stornopodmínky, vyhlášené CA Antea. V případě přihlášení se v termínu kratším než 60 dnů před odjezdem je zákazník povinen uhradit ihned plnou cenu služby. Bez zaplacení celkové ceny nemá zákazník nárok na čerpání služeb.

 

  1. Práva a povinnosti zákazníka

 

Zákazník má právo:

- vyžadovat informace o nabízené službě  

- vyžadovat poskytnutí písemně vyhlášených služeb a uvedených ve smlouvě;

- na odstoupení od závazné přihlášky a vrácení zaplacené zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu náhradního plnění při zrušení ze strany CA Antea a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny pobytu. Za závažné změny se nepovažuje: změna ubytování za objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy, změna pořadí příjezdových a odjezdových míst, přičemž další nároky vůči CA jsou vyloučeny. V případě zrušení ze strany pořadatele služby (cestovní kanceláře) se odstoupení od smlouvy o zájezdu a vypořádání záloh řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pořadatele služby.   

 

Zákazník má povinnost:

- zaplatit cenu služby dle předem sjednaných podmínek;

- zabezpečit si platné cestovní doklady a dodržovat platné pasové, celní, zdravotní a ostatní předpisy cílové, případně tranzitní země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením výše uvedených předpisů, nese zákazník;

- řídit se pokyny průvodce, delegáta či jiné osoby, pověřené CA Antea. Pokud zákazník zmešká (nedostaví se) k odjezdu nebo musí být vyloučen z čerpání služeb, nevzniká mu nárok na vrácení zaplacené částky;

- seznámit se s Všeobecnými podmínkami CA Antea

 

  1. Práva a povinnosti CA Antea vůči zákazníkovi

 

CA Antea má vůči zákazníkovi CA Antea právo:

- zrušit poskytnutí služby nejpozději do 14 dnů před zahájením čerpáním zaplacených služeb, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků (u služeb organizovaných CA Antea). Minimální počet platících osob je 30 osob nebo počet osob, vyznačený v závazné přihlášce. O zrušení nebo změně poskytovaných služeb je CA Antea povinna zákazníka informovat nejpozději do 14 dní před zahájením čerpání zaplacených služeb;

- změnit cenu poskytované služby, nejpozději však do 14. dne před zahájením služby, v případě poklesu kurzu české koruny vůči zahraničním měnám většího než 10 % (v porovnání s kurzem CA Antea české koruny vůči zahraničním měnám v den kalkulace cen) nebo v případě změny ceny pohonných hmot. Písemné oznámení o zvýšení ceny provede do 14 dní před zahájením pobytu. CA Antea má povinnost:

- informovat před uzavřením závazné přihlášky písemnou formou o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na rozhodnutí o koupi služby;

- bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o všech změnách v nabídce služby nebo o zrušení služby nejpozději do 14 dnů před zahájením, přičemž zákazník má právo v případě nesouhlasu od smlouvy odstoupit, pokud tato změna je v rozporu se Všeobecnými podmínkami, písemně vyhlášenými CA Antea. Pokud zákazník do 3 dnů od obdržení oznámení o změnách neodstoupí od smlouvy, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

 

5. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

 

Zákazník může kdykoli odstoupit od smlouvy sepsané s CA Antea, toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost stornovací podmínky, které je zákazník povinen uhradit. Odstoupení od smlouvy a všechny změny se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele služby a jeho platnými ceníky. V případě, že je organizátorem poskytnutí služby CA Antea, platí tyto stornovací podmínky:

 

• 10 % z ceny, minimálně však 500,- Kč za osobu při odstoupení ve lhůtě delší než 45 dní před začátkem poskytování služby

• 30 % z ceny při odstoupení ve lhůtě 45 - 31 dní před začátekm poskytování služby

• 50 % z ceny při odstoupení ve lhůtě 30 - 15 dní před začátkem poskytování služby

• 70 % z ceny při odstoupení ve lhůtě 14 - 8 dní před začátkem poskytování služby

• 100 % z ceny při odstoupení ve lhůtě méně než 7 dnů před začátkem poskytování služby nebo dojde-li k neúčasti na poskytované službě

 

Změna termínu pobytu ze strany zákazníka bude považována za stornování pobytu, na které se vztahují výše uvedené stornopoplatky, a za uzavření smlouvy nové. Při změně účastníka čerpání služby uhradí zákazník jednorázovou sazbu 200,- Kč za osobu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny poskytované služby a úhradu nákladů, vzniklých se změnou zákazníka.

 

6. Pojištění

 

Cestovní pojištění není v cenách poskytovaných služeb automaticky zahrnuto. Zákazník s trvalým pobytem v ČR může v CA Antea uzavřít KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, které zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění storna pobytu. Uzavřením pojištění vzniká právní vztah výhradně mezi zákazníkem a příslušnou pojišťovnou. Povinné smluvní pojištění není u cestovní agentury dle zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, vyžadováno.

 

7. Reklamace

 

CA Antea nezodpovídá za pořadatelem poskytnuté služby a též nevyřizuje jeho jménem reklamace, pouze poskytuje pomoc v případě vyřízení vzniklé reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u průvodce nebo delegáta pořadatele služby (cestovní kanceláře) nebo u CA Antea v případě služby poskytnuté CA Antea. Není-li okamžitě na místě sjednána náprava, může zákazník na místě sepsat reklamační protokol, který bude bezodkladně po návratu předán k reklamačnímu řízení. Každý reklamační protokol se doporučuje nechat potvrdit průvodcem, delegátem, zástupcem cestovní kanceláře nebo ubytovacím zařízením. Vyřízení reklamace spočívá v odstranění vady nebo doplnění služby, příp. poskytnutím náhradní služby. U služeb poskytovaných pořadatelem CA Antea je zodpovědný pracovník CA Antea povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dní od písemného doručení reklamace do CA Antea. V případě, kdy klient není schopen doložit požadované podklady k úspěšnému zahájení reklamačního řízení (např. účtenky, palubní lístek, doklad o ztrátě/poškození zavazadel vystavený leteckou společností, protokol sepsaný s delegátem cestovní kanceláře) vyhrazuje si CA Antea odmítnout pomoc a asistenci.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Podpisem závazné přihlášky nebo smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje svůj souhlas, aby jeho osobní údaje a údaje ostatních spolucestujících osob byly zahrnuty do elektronické databáze CA Antea a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CA Antea. Na základě zmocnění uděluje souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob, pro které služby objednává. Bližší informace viz sekce Osobní údaje/GDPR. Zákazník rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení. Tyto Všeobecné podmínky platí u závazných přihlášek na služby pořádané CA Antea. Podpisem závazné přihlášky zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami a souhlasí s nimi. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. ledna 2018 a nahrazují předchozí Podmínky ze dne 1.1.2015.

Mgr. Yvona Jandlová, jednatel

  

CA Antea Slavkov s.r.o., Palackého náměstí 77, 684 01 Slavkov v u Brna, Česká republika

IČO 03933636 |  DIČ CZ03933636

tel. + 420 602 552 665 | e-mail:  ckantea@seznam.cz | www.ck-antea.cz

Parkování na letišti


Zasílání novinek

Letenky

Zahraniční CK

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Marocký dirham12.44
Thajský baht10067.02
Tuniský dinár17.82
Turecká lira11.63

Nákupem zájezdu u nás ušetříte, vyberte si z více možností a dostanete užitečné rady. Vaše cesta je i naší cestou.

Vytvářím objednávku...