CA Antea Slavkov s.r.o.

Cestujete s námi již 25 let. Děkujeme.

Vyhledávání

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Recenze

Kontakt

Tel.:   420 544 221 558

GSM: 420 602 552 665

GSM: 420 608 770 994

           

Skype:     antea1906  

E-mail:    ckantea@seznam.cz

 


 

 

Dálniční známka


 

Počasí ve světě

Zasílání LAST MINUTE nabídek

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Všeobecné podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY CA Antea Slavkovlogo ANTEA_černé LR.jpg

( CA Antea Slavkov s.r.o. je v dalším textu uvedena jen jako „CA“ )

Tyto smluvní podmínky spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v nabídce nebo ceníku CA tvoří nedílnou součást všech „OBJEDNÁVEK SLUŽEB“ CA (bližší specifikace viz „OBJEDNÁVKA SLUŽEB“). Tyto smluvní podmínky jsou platné pouze pro produkty, kde pořadatelem (garantem) je CA. Ostatní služby, produkty, pobyty a zájezdy, kde pořadatelem (garantem) je partnerská CK nebo jiná cestovní agentura, prodávané prostřednictvím CA, se řídí Smluvními podmínkami poskytovatelů (garantů) těchto služeb.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem (jednotlivým i skupinou) vzniká úhradou zálohy nebo celkové ceny na účet CA nebo na základě zákazníkem podepsané písemné „Objednávky služeb“ nebo „Smlouvy o zájezdu“ potvrzené CA. Tímto okamžikem je v případě zájezdu uzavřena „Smlouva o zájezdu“ a v případě jiné služby (např. samostatného pobytu nebo přepravy) „Objednávka služeb“. Při objednávce služeb obdrží zákazník „Objednávku služeb“ nebo „Smlouvu o zájezdu“ dle povahy služby (dále jen „OS / SOZ“, kdy OS = OBJEDNÁVKA SLUŽEB, SOZ = SMLOUVA O ZÁJEZDU), kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle CA. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané OS/SOZ zákazník stvrzuje, že se seznámil se Smluvními podmínkami CA, uznává je a souhlasí s nimi. Stejný význam jako OS/SOZ má úhrada faktury. Nabídky/ceníky jsou vydávány v předstihu, proto si CA vyhrazuje právo oznámit před uzavřením OS/SOZ změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě, kdy se údaje na OS/SOZ a v nabídce odlišují, jsou závazné údaje uvedené na OS/SOZ. Uzavírá-li zákazník OS/SOZ i ve prospěch třetích osob - (spolu)cestujících, zákazník potvrzuje, že je jimi pověřen k objednání služeb a k vyplnění a uzavření OS/SOZ a že s podmínkami poskytnutí služby a Smluvními podmínkami CA tyto třetí osoby – (spolu)cestující vyslovily souhlas a v plném rozsahu je přijaly.

CENY SLUŽEB A POBYTŮ

Ceny jsou cenami smluvními mezi CA na straně jedné a zákazníkem (jednotlivci nebo organizacemi) na straně druhé. Zákazník je povinen seznámit se Smluvními podmínkami prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb CA zahrnutých do cen pobytů i ostatních služeb. Nabídkové ceny jsou kalkulovány na základě kurzu Kč ze dne 1. 11. předešlého roku. CA je schopna krýt ze svých finančních prostředků zvýšení směnného kurzu české koruny o 10 % a více ve vztahu k EUR. V tomto případě je CA oprávněna zvýšit ceny do 21. dne před zahájením pobytu o tento kursový rozdíl. CA má právo na zvýšení ceny za výše uvedených podmínek, pokud došlo ke změně ceny služeb, které jsou zahrnuty v ceně pobytu. V tomto smyslu upravené ceny pobytu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CA zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu. Je-li CA nucena zvýšit cenu pobytu za jiných než výše zmíněných podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Náklady CA na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník CA požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny pobytu. Zvláštními službami jsou ty služby, které nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu OS/SOZ zákazníkem nebo po úhradě služby, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. Slevy nelze vzájemně kombinovat či sčítat. V případě nároku na více slev je vždy poskytnuta ta sleva, která je pro zákazníka nejvýhodnější. Sleva je poskytována ze základní ceny služby, ve které nejsou zahrnuty příplatky a pobytové, dopravní či jiné taxy. Zákazník je povinen upozornit prodejce předem, že bude uplatňovat příslušnou slevu z ceny pobytu. Slevu nelze uplatnit dodatečně.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A REZERVACE

CA má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí dle typu služby nebo pobytu buď zálohu nejméně 50 % z ceny, nebo plnou cenu, a to nejpozději do data nezávazné rezervace, které mu sdělí CA. Teprve poté mu bude zvolená služba rezervována (pokud to bude možné). Doplatek celkové ceny pobytu nebo služeb, které s ním byly sjednány, musí zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v OS/SOZ, není-li stanoveno jinak. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením čerpání první služby je zákazník povinen uhradit 100 % z celkové ceny. Uhrazením ceny se rozumí složení částky v pokladně CA v hotovosti nebo bezhotovostně na účet CA. Při bezhotovostní platbě (složenkou, bankovním převodem, vkladem na účet) se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CA obdrží potvrzení o zaplacení, což je výpis z účtu CA, příp. potvrzení banky o připsání platby na účet. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zákazníkem je CA oprávněna jeho účast na pobytu nebo jiné službě zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (storno poplatky) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny v termínu uvedeném v OS/SOZ nebo na faktuře, nemá zákazník nárok účastnit se pobytu ani čerpat ostatní služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny. Pokud nebude úhrada za vystavenou fakturu uhrazena v hotovosti nebo připsána na účet CA do data splatnosti, uvedeného na faktuře, rezervace automaticky propadá a případná zaplacená záloha bude vrácena snížená o storno poplatky (viz. storno podmínky).

ODBAVENÍ

Voucher je poukaz na zaplacené služby, na základě kterého bude klient v místě pobytu ubytován. Klient obdrží voucher obvykle do 7 dnů před termínem zahájení čerpání služeb společně s ostatními pokyny na cestu, pokud byly ze strany klienta dodrženy všechny uvedené podmínky. Bez plného řádného a včasného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny, které jsou nezbytné pro čerpání objednaných služeb. Každý zákazník je povinen před odjezdem zkontrolovat veškeré údaje (os. údaje, data ubytování, trajektu atd.) a v případě nesrovnalostí okamžitě kontaktovat CA a žádat opravu; nejpozději však do 10-ti dnů po datu odeslání zásilky ze strany CA, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Voucher, lístek na trajekt ani jiné podklady pro odbavení si nesmí klient opravovat sám.

ZMĚNY SLUŽEB, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY CA

Pokud nastanou okolnosti, které CA brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo pobyt zrušit. Takové změny je CA povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, bez jakýchkoliv storno poplatků, při zrušení pobytu ze strany CA a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny pobytu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. O zrušení pobytu je CA povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu nebo čerpání zaplacených služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. CA se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení pobytu došlo:

• z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je-li realizace pobytu tímto počtem podmíněna, • v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

CA se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci pobytu a škoda byla způsobena:

• zákazníkem

• třetí osobou, která není spojena s poskytováním pobytu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná

• neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

CA si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy, místa ubytování a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny pobytu a ostatních služeb nebo z důvodu mimořádných okolností, stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které CA nemohla ovlivnit. CA nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny pobytu, služeb. CA rovněž nepřebírá odpovědnost za změny programu pobytu, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu pobytu. V tomto případě může CA zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CA si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a CA nemohla tuto změnu odvrátit. V takovém případě CA garantuje ubytování, v jiném ubytovacím zařízení minimálně na stejné úrovni.

ZMĚNA SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Změna smlouvy, na základě písemného požadavku zákazníka, bude ze strany CA provedena, pokud to bude možné. Má-li tato změna za následek změnu termínu pobytu nebo změnu místa, termínu nebo typu ostatních služeb (trajekt, ubytování), je posuzována jako podstatná změna a zákazník je povinen zaplatit poplatky za překnihování až do výše odpovídajícího storno poplatku. Zákazník může písemně oznámit CA, že se pobytu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená, a to nejpozději 30 dní před zahájením pobytu, čerpání služby. Dnem prokázaného doručení oznámení ve výše uvedené lhůtě se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou OS/SOZ. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny objednaných služeb a nákladů CA, spojených s provedením změny.

STORNO POPLATKY A OSTATNÍ POPLATKY

Zákazník má právo před zahájením pobytu odstoupit od uzavřené OS/SOZ s CA. Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno CA. V tomto případě má CA právo účtovat storno poplatky. Storno poplatek je splatný ihned. Po odečtení storno poplatku z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Výše storno poplatků závisí na době, kdy CA obdržela požadavek zákazníka na storno. Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení čerpání první služby. V případě storna pobytu jedné ze dvou osob ve dvojlůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Pobyty a ubytování s vlastní dopravu se řídí následujícími storno poplatky: Storno poplatky jsou stanoveny podle doby, před počátkem pobytu či před poskytnutím první služby, ve které zákazník svoji objednávku zrušil.

• 43 dní a více 1500,- Kč/os. (platí pouze pro zájezdy s autobusovou dopravou)

• 43 dní a více 30 % z celkové ceny (platí pro pobyty a zájezdy s leteckou dopravou, pokud není leteckou společností stanoveno jinak. Mohou nastat případy, kdy letecká společnost má ještě přísnější storno podmínky, v tomto případě bude klient o této situaci informován speciálním upozorněním a storno podmínky budou stanoveny individuálně k zájezdu.)

• 42 dní až 31 dní 50 % z celkové ceny

• 30 dní až 16 dní 60 % z celkové částky

• 15 dní až 10 dní 90 % z celkové částky

• 9 dní a méně 100 % z celkové ceny

V případě zrušení účasti samostatné skupiny může být základní stornovací poplatek navýšen o náklady vynaložené na přípravu služby či zájezdu. V případě opoždění úhrady objednaných služeb, kdy bude nutné, aby klientovi bylo odbavení zasláno expresní poštou, bude klientovi nafakturován poplatek za rychlé vyřízení ve výši 200,- Kč. Tento poplatek bude CA požadovat také ve všech ostatních případech, kdy bude klientovo odbavení v termínu znemožněno ze strany klienta. Tento poplatek bude také fakturován, pokud klient předem nenahlásí, že z důvodu dřívějšího odjezdu apod. potřebuje být odbaven dříve než 10 dní před datem první zakoupené služby. Změna knihování ze strany zákazníka bude provedena, v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 300,- Kč za 1 změnu. Jedná se o změnu termínu, jména, odjezdového a příjezdového místa, změnu služeb a dopravy. V případě zrušení služeb nebo pobytů, které se řídí odlišnými smluvními podmínkami, než jsou smluvní podmínky CA (trajektové lístky, provizní prodej apod.), jsou storno poplatky vždy navýšeny o manipulační poplatek 300,- Kč, který zahrnuje vynaložené náklady na stornování požadované služby nebo pobytu.

POVINNOSTI KLIENTA, ODPOVĚDNOST CA ZA SLUŽBY ČERPANÉ V MÍSTĚ POBYTU

Klient je osobně zodpovědný za včasný příjezd k trajektu a jeho povinností je sledovat aktuální dopravní situaci i během cesty tak, aby přijel do přístavu s dostatečným předstihem a časovou rezervou. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování, zmešká odjezd (trajekt, letadlo, autobus, pobyt, aj.) nebo musí být vyloučen z přepravy nebo pobytu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu pobytu na základě svého přání zruší část pobytu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. Všem klientům doporučujeme uzavřít alespoň připojištění léčebných výloh v zahraničí. Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu (v dopravním prostředku, v ubytovacím zařízení či jinde). Zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje. Dbá i na to, aby platnost pasu po skončení pobytu byla minimálně tolik měsíců, kolik daná destinace vyžaduje. CA neručí za sníženou úroveň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník objednává na místě u hotelu či jiné organizace (strava hrazená na místě, výlety, atd.).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podpisem OS/SOZ nebo úhradou faktury zákazník stvrzuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje a údaje ostatních zákazníků, uvedené na OS/SOZ byly zahrnuty do elektronické databáze CA a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CA. Na základě zmocnění uděluje souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob, pro které služby objednává. Bližší informace viz sekce Osobní údaje/GDPR v tomto rozbalovacím okně.  

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO TRAJEKTOVOU PŘEPRAVU

Dle občanského zákoníku je CA pouze zprostředkovatelem služby a přepravní doklad je smlouvou mezi cestujícím a dopravcem. Tyto podmínky jsou pro zákazníky závazné a CA na ně nemá žádný vliv. Z tohoto důvodu CA nemůže odpovídat za případné škody, nesrovnalosti a reklamace. Při stornování lístků zakoupených v CA se storno poplatky řídí storno podmínkami trajektové společnosti. V případě zájmu je originální a úplné znění podmínek jednotlivých lodních společností k nahlédnutí v CA. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme si zde uvést výklad některých důležitých bodů: Lodní lístek je nepřenosný a platí pouze pro na něm vyznačená data odjezdu. Cestující se zavazují, že se podřídí na palubě lodi nařízením stanoveným přepravní společností. Lodní společnost má právo nahradit loď stanovenou k odjezdu za jinou ze svých lodí. Společnost nebere žádnou zodpovědnost za zavazadla, peníze a jiné cenné předměty, které nebyly řádně nahlášeny, podány a oceněny palubním komisařem. Lodní společnost neodpovídá za odklonění trasy, změny ani přerušení služeb, nebo zpoždění odjezdu a příjezdu lodí, ani za neshodu v příjezdech, odjezdech a návaznostech na jiné spoje, ani za jiné případné výdaje cestujících (zdravotní, za stravu, za ubytování, či jiné nepředvídatelné). Lodní společnost neodpovídá zejména za opožděné plnění dopravní smlouvy, ani za její nedodržení a to v důsledku povětrnostních vlivů, přírodních katastrof, havárií, občanské nebo zahraniční války, generální nebo částečné stávky (společenství majitelů, dělníků, důstojníků, námořníků, či jakýchkoli zaměstnanců, kteří jsou nebo nejsou ve službách přepravní společnosti). Veškerá zodpovědnost za následky nepravidelností, přerušení nebo zrušení služeb, za nepředpokládané výdaje a neplánovaný pobyt jdou na vrub cestujících. Kapitánovi lodní společnosti je dovoleno přijet na pomoc jiným lodím a provést veškeré záchranné akce. Cestující se v tomto případě vzdávají všech reklamací. Za všechny škody vyvstalé své osobě, cestující musí adresovat výhrady přepravní společnosti nikoliv prodejci, a to doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí ve lhůtě dle smluvních podmínek příslušné společnosti. Některé lodní společnosti mohou svým klientům poskytnout zvýhodněné tarify (BEST OFFER, MOBY PEX, JACKPOT, STANDARD apod.). Tyto lodní lístky se zpravidla řídí odlišnými prodejními a stornovacími podmínkami. Lze je získat pouze v předprodeji, musí být celkově uhrazeny a vztahuje se na ně okamžitě 100 % storno poplatek a jsou neměnné. Termíny těchto zvýhodněných lodních lístků zpravidla nelze dodatečně měnit. Lístky jsou vždy vystavovány na určité datum a čas odjezdu a nemohou být použity mimo určená data. Jsou nepřenosné a nedají se proplácet zpět, pokud nebyly použity. Cestující je povinen mít platnou jízdenku stále u sebe a předložit ji na požádání kterékoliv oprávněné osobě (zaměstnanci lodní společnosti).

 

CA Antea Slavkov s.r.o., Palackého náměstí 77, 684 01 Slavkov v u Brna, Česká republika

IČO 03933636 |  DIČ CZ03933636

tel. 00420 544221558 | GSM: 00420602552665 | e-mail:ckantea@seznam.cz | www.ck-antea.cz

 

Vstupenky

 

 

Zasílání novinek

Parkování na letišti


Letenky

Lodní lístky

Dovolená ČR a SR

Německé CK

Hendikep PLUS

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Švýcarský frank124.35
Japonský yen10019.84
Australský dolar116.06
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Indická rupie10029.75
Indoneská rupie10001.57
Kanadský dolar117.71
Marocký dirham12.44
Ruský rubl10030.53
Thajský baht10067.02
Tuniský dinár17.82
Turecká lira11.63
Vytvářím objednávku...